7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υπουργική Απόφαση αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ. 26519/2015 (ΦΕΚ 736/τ.Β΄/29-04-2015)

Περιγραφή: Αντικατάσταση της αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ. 112324/24−12−2014 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)”» (ΦΕΚ 3687 Β) .

Αρχείο νομοθεσίας: Υπουργική Απόφαση(736-2015)

Έτος: 2015


Επιστροφή