7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νομοθεσίες

 • Νόμος υπ΄ αριθμ. .4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015)

  Περιγραφή: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

  Έτος: 2015


 • Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015).

  Περιγραφή: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2015


 • Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015)

  Περιγραφή: Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
  $1

  Έτος: 2015


 • Υπουργική Απόφαση με αριθ. Γ5(α)/ 70068(ΦΕΚ 2332/τ.Β΄/30-10-2015)

  Περιγραφή: Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014
  $1υπουργικής απόφασης.

  Έτος: 2015


 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ. 26519/2015 (ΦΕΚ 736/τ.Β΄/29-04-2015)

  Περιγραφή: Αντικατάσταση της αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ. 112324/24−12−2014 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)”» (ΦΕΚ 3687 Β) .

  Έτος: 2015


 • Nόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015)

  Περιγραφή: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2015


 • Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/2015 (ΦΕΚ 27/τ.Β΄/14-01-2015)

  Περιγραφή: Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία».

  Έτος: 2015