7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νομοθεσίες

 • Η με αριθμ. Υ9/οικ.53768/2014 (ΦΕΚ 1796/τΒ΄/01-07-2014).

  Περιγραφή: Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων.

 • ΚΥΑ με αριθμ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/2014 (ΦΕΚ 1465/τ. Β/ 05-06-2014) -Νοσηλεία ανασφάλιστων στα Νοσοκομεία ΕΣΥ.

  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».
  $1

  Έτος: 2014


 • Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014) Παράταση επικουρικών -οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ ιατρικού προσωπικού.

  Περιγραφή: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2014


 • Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/19-09-2014) -Σύσταση ΕΣΑΝ ΑΕ

  Περιγραφή: Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

  Έτος: 2014


 • Εγκύκλιος με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. 90421/15-10-2014

  Περιγραφή: Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

  Έτος: 2014


 • Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/08-08-2014)

  Περιγραφή: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2014