7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • Νόμος 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/29-02-2012)

  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 4046/2012.

  Έτος: 2012


 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849 (ΦΕΚ 1891/01-08-2013)

  Περιγραφή: Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας − Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Έτος: 2013


 • Υπουργική Απόφαση με αριθμό 654/12-08-2013

  Περιγραφή: Όροι και διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση σευπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

  Έτος: 2013


 • Νόμος 1759/1988 (ΦΕΚ 50/τ. Α'/18-03-1988)

  Περιγραφή: Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 1988


 • Υπ. Α. ΕΜΠ5/18-11-2012.

  Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ90380/53883/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148/01-03-2012.

  Περιγραφή: Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις.

  Έτος: 2012


 • Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α'/02-03-2011)

  Περιγραφή: Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. - Εθνικός Οργανισμός Υπηρεσιών Υγείας-Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στοΕ.Σ.Υ.

  Έτος: 2011


 • Νόμος 3892/2010 (ΦΕΚ 189/τ. Α'/04-11-2010)

  Περιγραφή: Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.

  Έτος: 2010