7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΜΝΗΜΟΝΙΑ

 • Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015)

  Περιγραφή: Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
  $1

  Έτος: 2015


 • Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/7-4-2014)

  Περιγραφή: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2014


 • Νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014)

  Περιγραφή: Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων ου π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

  Έτος: 2014


 • Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/23-6-2013)

  Περιγραφή: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2013


 • Νόμος 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ. Α'/06-05-2010)

  Περιγραφή: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

  Έτος: 2010


 • Νόμος 4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ. Α'/14-02-2012)

  Περιγραφή: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.

  Έτος: 2012


 • Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α'/02-02-2013)

  Περιγραφή: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

  Έτος: 2012


 • Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ Α΄/12-11-2012)

  Περιγραφή: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

  Έτος: 2012