7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 • Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/08-08-2014)

  Περιγραφή: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2014


 • Νόμος 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ. Α'/14-02-2005)

  Περιγραφή: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

  Έτος: 2005


 • Νόμος 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ. Α'/10-11-2005)

  Περιγραφή: Τροποποίηση του Νόμου 3310, μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

  Έτος: 2005


 • Νόμος 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ. Α'/09-02-2007)

  Περιγραφή: Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

  Έτος: 2007


 • Νόμος 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α'/18-06-2007)

  Περιγραφή: Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

  Έτος: 2007


 • ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ. Α'/10-03-2007)

  Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  Έτος: 2007