7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

  • Νόμος 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/11-7-2014)

    Περιγραφή: Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ κρατών-μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. - Ρυθμίσεις για τη Ψυχική Υγεία και της Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και λοιπές διατάξεις.

    Έτος: 2014