7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

  • ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ. Α'/10-03-2007)

    Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

    Έτος: 2007


  • Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/05-06-2003)

    Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

    Έτος: 2003