Σκοπός - Ιστορία

Tags: Σκοπός, Ιστορία, ΔΥΠΕ, 7η ΥΠΕ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3329/2005 και αποτελεί μετεξέλιξη του Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης. Η δημιουργία των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2889/2001 και η έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Κρήτης πραγματοποιήθηκε με την ΑριθμΥ4α/οικ 389 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 18η Σεπτεμβρίου 2001. Σήμερα, η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί την 7η Υγειονομική Περιφέρεια της Ελλάδας, όπως αυτές προέκυψαν με την εφαρμογή του νόμου 3527/2007. Διοικητής της 7ης Υ.Πε Κρήτης είναι ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος ενώ χρέη Υποδιοικητή ασκεί ο κ. Αγαπίου Δημήτριος.

Σκοπός της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε γενικές γραμμές είναι:
  • ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ορίζονται τα Νοσοκομεία, οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία & ΤΟΜΥ),  Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης, αλλά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.
  • η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας εισηγήσεων, μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας Κρήτης.
  • η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευομένων φορέων, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης, ως ο επιτελικός φορέας ελέγχου και διοίκησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, μεριμνά επομένως για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. 

 

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ