7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Αιτήσεις

Αίτηση για Εξειδίκευση

Αίτηση για Επικουρικούς Ιατρούς *

Αίτηση για Εκπαίδευση στους Υπερήχους

Δικαιολογητικά πρόσληψης-διορισμού

Δικαιολογητικά για Αγροτικούς Ιατρούς

Δικαιολογητικά για Ιατρούς ΕΣΥ

Δικαιολογητικά για Επικουρικούς Ιατρούς

Oδηγίες 

Οδηγίες ιατρών για εγγραφή σε ΗΔΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ

  

*Η Αίτηση και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής που μπορεί να γίνει είτε από  τα ΚΕΠ σε περίπτωση αποστολής, είτε καταθέτοντας την αίτηση αυτοπροσώπως  στην υπηρεσία μας