Πολιτική Ασφαλείας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των μονάδων αυτής στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ –GDPR), εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ευθύνης της (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία των Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ).

Οι πολιτικές και διαδικασίες έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 4301/31-01-2022 Απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Για να δείτε την πρότυπη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρότυπη αίτηση χορήγησης διαπιστευτηρίων πρόσβασης πατήστε εδώ.

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ