7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Πρόληψης Mετάδοσης Mικροβίων

Ιαν 29 2019 3:55 μμ

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18ΖΦΑΥ4,6(2018)/Γ.Π.οικ.78038/11-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο, το Πρόγραμμα E-BUG με θέμα α) οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων (απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου)  και β) γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια (απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου) αποτελεί ένα εθνικό πρόγραμμα παρέμβασης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας για γενικότερα και ειδικότερα θέματα πρόληψης λοιμώξεων και με απώτερο στόχο την αλλαγή συνηθειών και την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και στάσεων ζωής.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 939/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΨ469Η2Ι-ΡΥΓ) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Ανάπτυξη και Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019". Η επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας και των συντονιστών αυτών που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας βρίσκεται αναρτημένη στο τέλος της ενότητας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό των δράσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας  (ενότητα «Υγεία» - «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» - «Δράσεις, Παρεμβάσεις και προγράμματα αγωγής υγείας» - «Αγωγή Υγείας» - «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού») (πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας) (ενότητα «Υγεία» - «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» - «Δράσεις, Παρεμβάσεις και προγράμματα αγωγής υγείας» - «Αγωγή Υγείας» - «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού»). 

Επίσης, υπό την εποπτεία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης συστάθηκε ομάδα εργασίας, η οποία ανέπτυξε εποπτικό υλικό, που αφορά δράσεις ενημέρωσης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για την πρόληψη μετάδοσης των μικροβίων. Ομάδα στόχος είναι παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό και σκοπός είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα υγιεινής των χεριών και του αναπνευστικού. Υλοποιείται με επισκέψεις και παρουσιάσεις υγειονομικού κλιμακίου στις σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται επικουρικά του εθνικού προγράμματος συμπεριλαμβάνοντας υλικό για μικρότερες ηλικίες (νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις δημοτικού) από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 939/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΨ469Η2Ι-ΡΥΓ) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019" και της υπ' αριθ. Φ2.1/3948/Δ7/11-01-2019 έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδα εργασίας επαγγελματιών υγείας σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, λοιπό εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό, σχετικά προγράμματα υλοποίησης από άλλους φορείς και έντυπα για την υλοποίηση του προγράμματος. Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών.

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Οι δράσεις Αγωγής Υγείας υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας όσο και στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

(Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019)

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος

 • Πρόγραμμα Πρόληψης μετάδοσης μικροβίων (.pdf)

Παράρτημα Α (έντυπα)

 • Έντυπο Αξιολόγησης Προγράμματος (.doc)
 • Έντυπο Αξιολόγησης από Μαθητές (.doc)
 • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Παράρτημα Β (Εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό)

 • Παρουσίαση για ηλικιακή ομάδα: Νήπια -3η δημοτικού (.ppt)
 • Παρουσίαση για ηλικιακή ομάδα: 4η δημοτικού - 6η Δημοτικού (.ppt)
 • Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για την διεξαγωγή των παρουσιάσεων (.pdf)
 • Έντυπο Α1 - Αφίσα για το βήχα (.docx, .pdf)
 • Έντυπο Α2 - Αφίσα Τα 6 βήματα για το πλύσιμο των χεριών (.docx, .pdf
 • Έντυπο Φ1 - Φύλλο εργασίας - Ζωγραφίζω μικρόβια (.docx)
 • Έντυπο Φ2 - Φύλλο εργασίας - Σταυρόλεξο (.docx)
 • Έντυπο Φ3 - Φύλλο εργασίας - Σταυρόλεξο (.docx)
 • Έντυπο για παιδιά (.doc)
 • Οδηγίες πλυσίματος χεριών (.doc)
 • Βίντεο για Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος των χεριών. Επιμέλεια: Τάσος Οικονόμου (.zip)
 • Βίντεο για σωστό πλύσιμο των χεριών - Germ Busters. Επιμέλεια: Βιολέττα Σταύρου (.zip)

Παράρτημα Γ (πρόσθετο ενημερωτικό υλικό)

 • Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,Αθήνα, 2012 (.pdf)
 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πλένω τα χέρια μου», ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,Αθήνα, 2012 (.pdf)
 • ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, Εκπαιδευτικό Υλικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Πρόγραμμα e-bug (.docx)

Βοηθητικά αρχεία

 • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Πρόληψη Μετάδοσης Μικροβίων (xls)
 • Συντονιστές Δράσεων Αγωγής Υγείας ανά μονάδα υγείας (xls)
 • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)