Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης - Cyber Security

Ιουν 3 2024 3:39 μμ

-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (CPV: 80330000-6) ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (CYBERSECURITY), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 20.000,00€ (24PROC014869580)

Ο ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης διενεργεί διαγωνισμό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια (CYBERSECURITY)» (CPV: 80330000-6, Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας) για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «CYBERHIMPREX - CYBERsecurity of Healthcare IMPRovEd in a X-border perspective» (αρ. 101101322 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement)), στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe Programme (DIGITAL), προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 20.000,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 0541, του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, στις 12/06/2024  και ώρα έως 14:00 (γραφείο Πρωτοκόλλου, 3ος όροφος, ΥΠΕ Κρήτης).

Πληροφορίες: Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 404411 και 2813 4044444.

Αρχείο: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ