Οδηγίες για Κλειστές Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων (Advisory Boards)

Μαϊ 21 2019 2:24 μμ

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχει ορίσει η Eπιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2γ του Ν. 3329/2005, την Κ.Υ.Α. ΔΥ5γ/οικ. 75762 (ΦΕΚ 1037/τ.Β΄/21-7-2005) και του Ν.4272/11-7-2014, για συμμετοχή ιατρών σε ομάδες εργασίας όπως «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων».

Αρχείο: Οδηγίες _Advisory Boards

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ