Τι είναι ο ΕΛΚΕΑ

Η σύσταση του ΕΛΚΕΑ στις Δ.Υ.ΠΕ πραγματοποιήθηκε με την έκδοση του υπ΄αριθμ. 1037/21-7-2005 Φ.Ε.Κ (ΔΥ5γ/Γ.Π Οικ. 75762), σύμφωνα με το οποίο συνίσταται σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια ένας ειδικός λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων υλοποίησης ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από την χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων, εργαζομένων στο ΕΣΥ.

Σκοπός Ε.Λ.Κ.Ε.Α

Α)Διαχείριση κονδυλίων τα οποία προέρχονται από:

 • Υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, έργων κατάρτισης, και παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση ειδικών μελετών , ειδικών μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων
 • Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών
 • Σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εντάσσονται στα ερευνητικά προγράμματα και έργα του άρθρου 6 του Ν.1514/85.

Όλα τα ανωτέρω προέρχονται από προτάσεις των εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ, οι οποίοι είναι και επιστημονικά υπεύθυνοι για το εκτελούμενο έργο ή παρεχόμενη υπηρεσία.

Β)Διάθεση κονδυλίων από τα αποθεματικά του Λογαριασμού

για την χρηματοδότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας.

Πόροι Ε.Λ.Κ.Ε.Α

 • Κονδύλια που προέρχονται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό, που διατίθενται από φορείς του Δημόσιου Τομέα και την Ε.Ε ή μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης, έρευνας και εκπαίδευσης.
 • Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους.
 • Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή δικαιώματα που προέρχονται από την αξιοποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασμού.

Όργανα διοίκησης και Διαχείρισης του Λογαριασμού

Η Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΛΚΕΑ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από την διοίκηση της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Τα όργανα αυτά είναι :

 • Επιτροπή Λογαριασμού:

Η εν λόγω επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από :

 1. Τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας
 2. Ένα Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωμένης Μονάδας της υγειονομικής Περιφέρειας
 3. Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Γραμματεία του ΕΛΚΕΑ

Η Γραμματεία στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες από μόνιμο ή επί συμβάσει διοικητικό προσωπικό της Υγειονομικής Περιφέρειας ή των αποκεντρωμένων Μονάδων του.

Απόφαση ορισμού Μελών επιτροπής ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ