7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Στοματικής Υγείας "Δόντια δυνατά - Χαρούμενα Παιδιά"

Ιαν 30 2019 1:16 μμ

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας αποτελεί στόχο των δράσεων και του σχεδιασμού της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προέβη στην υπογραφή Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Βασική επιδίωξη των παρεμβάσεων μέσω του πλαισίου συνεργασίας είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών, πάντα προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, αναπτύχθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας, «Δόντια δυνατά – Χαρούμενα Παιδιά».  Πρόκειται για πρόγραμμα παρέμβασης με εστίαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών και γονέων και στον έλεγχο της οδοντιατρικής κατάστασης των μαθητών. Υλοποιείται από το δίκτυο των οδοντιάτρων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας και ομάδα στόχος είναι παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, ενώ για το σχολικό έτος 2017-2018 έχει ενσωματωθεί υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), όπου φοιτούν Άτομα με Αναπηρίες (ειδικά έντυπα και παρουσιάσεις). Περιλαμβάνει παρουσίαση/ενημέρωση για θέματα στοματικής υγιεινής, εξέταση και φθορίωση των παιδιών. Η προληπτική εξέταση και φθορίωση των παιδιών διενεργείται αποκλειστικά από οδοντιάτρους. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας, επικουρικά του εθνικού προγράμματος "Αγωγής Στοματικής Υγείας", σε συνέχεια της υπ' αρ. 939/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΨ469Η2Ι-ΡΥΓ) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019" και της υπ' αριθ. Φ2.1/3948/Δ7/11-01-2019 έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος είναι η ενημέρωση – ενεργοποίηση μαθητών και γονέων πάνω στα θέματα στοματικής υγείας, η διδασκαλία της στοματικής υγιεινής, οι συμβουλές διατροφής και ο έλεγχος της οδοντιατρικής κατάστασης των μαθητών. Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Υλοποιείται με τρεις προσεγγίσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας και τον υπεύθυνο οδοντίατρο σε κάθε μονάδα. Οι παραπομπές γίνονται στα Οδοντιατρικά Ιατρεία των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή των νοσοκομείων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ενώ απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων για την εξέταση και φθορίωση των παιδιών. Στο τέλος της εξέτασης, ο γονέας ενημερώνεται με σχετικό έντυπο για τα ευρήματα αυτής.  

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό, απαραίτητα έντυπα για τη διεξαγωγή του προγράμματος (και ειδικά για την περίπτωση των Ειδικών Σχολείων), οδηγίες προς οδοντιάτρους και για τον τρόπο χρήσης του υλικού, αλλά και επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας και των συντονιστών αυτών που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς και τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας.

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Οι δράσεις Αγωγής Υγείας υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

(Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019)

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος

 • Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Στοματικής Δόντια Δυνατά - Χαρούμενα Παιδιά (.pdf)
 • Παρουσίαση Στοματικής Υγείας για μαθητές Δημοτικού (.pptx.ppsx)
 • Παρουσίαση Στοματικής Υγείας για μαθητές Νηπιαγωγείου (.pptx.ppsx3 βιντεάκια*) 
 • Παρουσίαση Στοματικής Υγείας για φροντιστές ΑΜΕΑ (.pptx.ppsx)

(*πρέπει να μπουν στον ίδιο φάκελο με την παρουσίαση)

Παράρτημα Α (έντυπα)

 • 1α. Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων (.docx)
 • 2α. Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέων (.docx.pdf)
 • 3α. Έντυπο Κατάστασης Στοματικής Υγείας Παιδιού (.docx.pdf)
 • 4α. Έντυπο Αποτελεσμάτων Οδοντιατρικής Εξέτασης για γονείς (.docx.pdf)
 • 5α. Λίστες Μαθητών (.docx.pdf)
 • 6α. Έντυπο Αξιολόγησης Παρουσίασης/Διδασκαλίας (.docx.pdf)
 • 7α. Ειδικό Έντυπο Συγκατάθεσης (.docx.pdf)
 • 8α. Ειδικό Έντυπο Κατάστασης Στοματικής Υγείας Παιδιού (.docx.pdf)
 • 9α. Ειδικό Έντυπο Αποτελεσμάτων Οδοντιατρικής Εξέτασης (.docx.pdf)
 • 10α. Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Στοματικής Υγείας (.docx.pdf)

Παράρτημα Β (οδηγίες)

 • 1β. Οδηγίες για Οδοντιάτρους (.docx.pdf)
 • 2β. Εκπαίδευση, πιστοποίηση εξεταστών και αξιοπιστία αποτελεσμάτων (.docx.pdf)
 • 3β. Οδηγίες για τη διεξαγωγή της παρουσίασης Στοματικής Υγείας για μαθητές Δημοτικού (.docx.pdf)
 • 4β. Οδηγίες για τη διεξαγωγή της παρουσίασης Στοματικής Υγείας για μαθητές Νηπιαγωγείου (.docx.pdf)
 • 5β. Προσχέδιο Μαθήματος (.docx.pdf)
 • 6β. Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς (.docx.pdf)

Παράρτημα Γ (πρόσθετο υλικό)

 • 1γ. Πειράματα - Ασκήσεις Βιωματικής Μάθησης (.docx.pdf)
 • 2γ. Επιπλέον Υλικό - Παραμύθι "Ο Γομφούλης" (.pdf) - Σταύρος Παρασύρης - 2016
 • 2γ. Επιπλέον Υλικό - Παραμύθι "Οι Σωματοφύλακες των Δοντιών" (.pdf) - Δήμητρα Δημητριάδη - 2016
 • 3γ. Αφίσα: Τραυματισμός Δοντιών- Πρώτες βοήθειες, Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία(.pdf)
 • 4γ. Φυλλάδιο για Ειδική Οδοντιατρική Φροντίδα- Οδηγίες για Φροντιστές - Έκδοση 1.0 (.pdf)

Βοηθητικά αρχεία

 • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας (xls)
 • Συντονιστές Δράσεων Αγωγής Υγείας ανά μονάδα υγείας (xls)
 • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)